Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Tydning af vigels
 
Heidi Sjursen
16 May 2022 - 16:11
Headline

Hej jeg søger hjælp til at få denne vielse oversat

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21639471#406351,75063549

 

 

 
Claus Reinholdt
17 May 2022 - 05:25:58
Svar: Tydning af vigels
                                                                  Brudgom.                           Brud.

Fulde Navn efter forevist Daabsattest.     Peter Hansen Madsen        Josephine Andersen

Fødselsdato.                                              den 29 April 1918              den 3 Januar 1919

Fødested.                                                   Lintrup, Haderslev Amt    Hammelev, Haderslev Amt

Livsstilling.                                               Avlsmedhjælper                 Husassistent

Opholdssted (By, Gade, Nr.).                    Østerlindet                         Gram

Tidligere Stilling
som
ugifte, Enkemænd (Enker) eller fra-
skilte. I de to sidstnævnte Tilfælde
Oplysning om, hvor ofte vedkom-
mende har været gift.                                ugift                                    ugift

Navn, Stilling og Bopæl
for
de ved Vielsen fungerende Vidner.           Kaj Ludvig Marius Andersen, Arbejdsmand, Gram
                                                                  Albrecht Alexander Nielsen, Postbud, Gram

Den Myndighed, der har ud-
stedt Attest om, at Bevislig-
hederne er i Orden, samt
Attestens Udstedelsesdato.                       Sognefoged Jørgen Schmidt, Gram
                                                                  den 13 Marts 1942.

Anmærkninger.
Her anføres:
1) Eventuel Erklæring om, i hvilken
    Tro Børnene skal opdrages.
2) Brudefolkenes Nationalitet,saa-
    fremt de ikke er danske Stats-
    borgere.                                                 -

Vielsen er foretaget af Sognefogden i Gram
den 1 April 1942.

Brudgommens Underskrift:    Peter Hansen Madsen
Brudens Underskrift:              Josephine Andersen
Vidnernes Underskrift:           Albræcht Allexander Nielsen.
                                                Kaj Ludvig Marius Andersen

                                                Jørgen Schmidt.
                                                (Myndighedens Underskrift).